Nagfa-file ba ng buwis ang mga Immigrante?

Post Summary

3 Tax Tips for U.S. Immigrants:

 1. Determine if you’re a resident or nonresident alien.
 2. Get an ITIN or SSN.
 3. Understand your rights.

Larawan ng isang pamilyang immigrante. Kung nagtatrabaho ka sa U.S., kailangan mong magbayad ng buwis. Ito ay totoo para sa lahat ng mga immigrante, kahit ituring ka ng Estados Unidos bilang isang resident o nonresident alien. Lahat ay obligadong bayaran ang buwis sa kita at payroll para sa bawat taon ng trabaho sa U.S.

Ngunit mayroong mga pagkakaiba sa paraan ng pag-file ng buwis depende sa iyong residency status. Ang gabay na ito na ginawa ng aming team dito sa Remitly ay tutulong sa iyo na maunawaan kung paano buwisan ang mga immigrante sa Estados Unidos, kung bakit ito kinakailangan, at paano makakakuha ng tulong sa proseso.

Bago tayo magsimula, hayaan muna natin ang pagkakataon na hangaan ang mga kontribusyon ng mga immigrante. Alam mo ba na nagbabayad sila ng bilyon-bilyong dolyar na buwis sa gobyerno ng U.S. taun-taon?

Sa katunayan, ayon sa ulat ng American Immigration Council, ang mga hindi dokumentadong immigrante pa lang ay nagbibigay ng malalaking halaga sa pamamagitan ng income at payroll taxes.

Paano binubuwisan ang mga imigrante sa U.S

Itinuturing ng mga batas sa buwis ng Estados Unidos ang mga immigrante, dayuhang manggagawa, at mga hindi dokumentadong immigrante bilang resident at nonresident aliens. Karaniwan, ang resident aliens ay binubuwisan sa parehong paraan ng mga U.S. citizen. Sa kabilang banda, ang mga nonresident ay binubuwisan batay sa espesyal na mga patakaran sa ilalim ng Internal Revenue Code (IRC).

Kung hindi mo alam kung ituturing ka bilang resident o nonresident alien para sa layunin ng buwis sa kita sa U.S., tingnan ang pahina ng IRS’ Determining Alien Tax Status. Doon, maaari mong malaman kung pasado ka sa “substantial presence” test.

Halimbawa, ang mga may green card ay itinuturing na resident aliens. Upang maging responsable sa pag-file ng buwis, kailangan nilang pumasa sa green card test sa pamamagitan ng pagiging pisikal na naroroon sa U.S. ng hindi kukulangin sa 31 araw sa kasalukuyang taon ng buwis at hindi kukulangin sa 183 araw sa loob ng huling tatlong taon (kasama ang kasalukuyang taon). Ang petsa ng kanilang residency ay nagsisimula sa unang araw na sila ay pisikal na naroroon sa U.S. matapos makatanggap ng lawful permanent residency status.

Ang mga nonresident aliens ay yung hindi permanent residents. Halimbawa, kung mayroon kang work permit o ikaw ay isang hindi dokumentadong immigrant (pumasok sa U.S. nang walang pahintulot o may nag-expire na legal status). Hindi mo kailangang pumasa sa isang physical presence test, ngunit kailangan mo pa ring magbayad ng buwis.

Remitly Infographics sa pagbabayad ng buwis ng mga Immigrante. Identification Numbers para sa Pag-file ng Buwis

Ang mga taong naghahain ng buwis ay kailangang kumuha ng Social Security Number (SSN) o  Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Ang mga numerong ito ay magbibigay patunay sa iyo bilang isang nagbabayad ng buwis sa U.S., at alinman sa mga numero ang gagamitin mo ay depende sa iyong residency status.

Ano ang Social Security Number?

Karaniwang ang mga resident aliens ay kwalipikado para sa Social Security Numbers na inilalabas ng Social Security Administration (SSA). Ang numero na ito ay ginagamit upang subaybayan ang kita ng isang tao sa buong buhay at nagbibigay ng access sa federal, state, at local na mga benepisyo, tulad ng child tax credit o ang American Opportunity tax credit para sa higher education expenses.

Ang mga social security numbers ay may siyam na digit at may format na halos ganito: XXX-XX-XXXX. Karaniwang ang mga magulang ang nag-aapply para sa social security numbers ng kanilang mga sanggol kapag ini-enter ang kanilang birth certificates.

Ang mga hindi mamamayan na itinuturing na resident aliens ay maaaring mag-apply para sa social security number online sa website ng SSA. Karaniwang kailangan mong magbigay ng dokumento na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan at residency status.

Kapag naaprubahan ang iyong aplikasyon, matatanggap mo ang social security card na may nakaprint na numero. Itago ang numero na ito at itago ang card sa isang ligtas na lugar. Ang social security number ay bisa habang buhay at hindi kailangang i-renew.

Ano ang Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?

Ang mga nonresident aliens ay hindi maaaring kumuha ng social security number. Sa halip, kailangan nilang mag-apply para sa ITIN upang mag-file ng kanilang buwis.

Ang numero na ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay sa iyo ng paraan ng pagbabayad ng buwis kung hindi ka kwalipikado para sa SSN. Ang ITIN ay maaaring ibigay sa sinuman, kahit sa mga asawa at iba pang dependents ng nonresident aliens.

Para sa ITIN, mag-aapply ka sa pamamagitan ng IRS gamit ang form W-7. Maaari mong alamin ang karagdagang impormasyon dito sa website ng IRS.

Karaniwan, kailangan mong i-renew o i-revalidate ang iyong ITIN bawat limang taon. Kung hindi mo ginamit ang iyong ITIN para sa pag-file ng buwis sa tatlong sunod na taon ng buwis, itinuturing itong expired ng IRS. Kung kailangan mong gamitin ang numero ulit, kailangan mong mag-apply muli.

Tagal ng proseso sa pagkuha ng ITIN 2023

Ayon sa opisyal na website ng IRS, dapat mong matanggap ang iyong ITIN sa loob ng pitong linggo kung lahat ng impormasyon na iyong nilagay sa aplikasyon ay tama at kumpleto.

Gayunpaman, maaaring mas matagal ang iyong paghihintay tuwing peak months mula Enero hanggang Marso. Upang masiguro na maaari mong ifile ang iyong tax return bago ang due date, mag-apply ng ITIN sa lalong madaling panahon.

Sa panahon ng paghihintay, ang paminsang pagsusuri ng iyong status ng aplikasyon ay mahusay. Kung wala kang naririnig mula sa IRS ng higit sa anim na linggo, makipag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng telepono.

Bakit nagbabayad ng buwis ang mga immigrante?

Ang mga resident aliens ay nakakatanggap ng parehong federal, state, at local na mga benepisyo tulad ng mga mamamayang Amerikano, gaya ng:

 • Pell Grants at student loans
 • Refundable tax credits
 • Unemployment insurance
 • Supplemental Security Income (SSI)
 • Social Security benefits
 • Medicaid at/o Medicare
 • Children’s Health Insurance Program (CHIP)
 • Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)

Ang buwis ay tumutulong sa pondo ng mga benepisyong ito, kaya bilang isang non-citizen taxpayer, maaari kang maging eligible na tumanggap ng mga ito.

Paano nagbabayad ng buwis ang mga immigrante?

Maraming paraan para mag-file ng buwis bilang isang U.S. resident o nonresident alien.

Una, kailangan mong kolektahin ang lahat ng mga kaukulang dokumento upang maibigay ang tamang impormasyon. Kasama dito ang iyong SSN o ITIN at mga form na nagpapakita ng iyong kita, tulad ng 1099 at W-2.

Tungkol naman sa kung saan i-file ang iyong buwis, maaari mong gawin sa iyong sarili. Maraming online na serbisyo mula sa mga kilalang kumpanya. Tutulong sa iyo ang mga programang ito na kalkulahin kung magkano ang maaaring mong bayaran o makuha bilang refund base sa iyong ibinigay na impormasyon.

Nagbabayad ba ng buwis ang isang undocumented alien/non-resident alien?

Tulad ng nabanggit kanina, nagbabayad ng buwis ang mga undocumented immigrants sa U.S. Ngayon, tuklasin natin ito ng mas detalyado.

Sino ang mga undocumented worker?

Ang undocumented worker ay isang taong hindi mamamayang Amerikano o legal permanent resident ng U.S. Karaniwang wala silang mga valid na visa o residency documents mula sa Citizenship and Immigration Services.

Maaaring kasama sa mga undocumented workers ang mga batang dating dumating sa U.S. kasama ang kanilang mga magulang noong bata pa sila. Ang kategoryang ito ay may kinalaman din sa mga taong pumasok sa U.S. nang hindi dumaan sa awtorisadong checkpoint at sa mga dumating sa U.S. na may valid visa ngunit nanatili pagkatapos mag-expire ang dokumento.

Bakit nagbabayad ng buwis ang undocumented immigrante?

Ang mga nonresident alien, sa kasamaang palad, ay hindi nakakakuha ng access sa mga benepisyo na mayroon ang ibang mga immigrant, gaya ng emergency services sa pamamagitan ng Medicaid. Karaniwang hindi eligible sa karamihan ng tax credits ang mga taxpayers na may ITIN.

Sa kawalan ng nakikitang benepisyo mula sa pagbabayad ng buwis, bakit kaya nagbabayad ng buwis ang nonresident alien?

Una, maraming undocumented workers ang sumasali sa pagsusumite ng buwis, umaasa na ito ay makakatulong sa kanilang makuha ang legal na status at maging mamamayang Amerikano sa hinaharap, ayon sa Bipartisan Policy Center.

Ang pagsusumite ng buwis ay paraan ng pagpapakita kung kailan ang isang tao pumasok sa U.S. at ang panahon na kanilang naambag sa sistema ng buwis. Maaaring makatulong ito na patunayan ang kaso na ang isang tao ay may mabuting moral na karakter.

Ang mga form ng buwis ay maaari ring magpatunay na ang mga anak ng mga undocumented workers ay naroroon sa U.S. dahil nakalista ang kanilang mga pangalan bilang dependents.

Isang pang dahilan kung bakit maraming undocumented immigrants ang nagbabayad ng buwis ay ang tax withholding. Kung kumikita sila ng kita sa trabaho, maaaring i-withhold ng kanilang employer ang buwis mula sa kanilang sahod. Sa ganitong kaso, nagbabayad ng buwis ang mga undocumented workers sa bawat paycheck at kailangang mag-file ng tax returns.

Ibibigay ba ng IRS ang impormasyon tungkol sa status sa imigrasyon?

Natural lang para sa mga undocumented na maramdaman ang kaba tungkol sa buwis. Gayunpaman, ang Individual Taxpayer Identification Number ay ibinibigay lamang para sa federal tax reporting.

Ang IRS ay ipinagbabawal na maglabas ng impormasyon tungkol sa taxpayer kahit na sa iba pang ahensiyang pederal tulad ng Department of Homeland Security (DHS) o Immigration and Customs Enforcement (ICE). Gayunpaman, maaaring kinakailangan gawin ito ng Treasury Department o ng IRS kung ang iyong impormasyon ay na-subpoena bilang bahagi ng isang criminal investigation ng federal courts dahil sa isang kaso sa immigration law.

Paano kung kailangan ko ng tulong sa pag-file ng aking buwis?

Kung nangangamba ka, maaari kang pumunta sa isang in-person tax preparation clinic o makipag-usap sa isang accountant na maaaring mag-file ng buwis para sa iyo.

Kung kailangan mo ng tulong sa pagsasalin o kung masyadong mahal para sa iyo ang mga serbisyong ito, maaari kang humingi ng tulong. Gamitin ang IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program. Ang mga volunteer ay sertipikado ng IRS para magbigay ng libreng basic income tax preparation services.

Kung interesado ka, pumunta sa website ng IRS para hanapin ang isang VITA site. Maari mo rin tingnan ang IRS Publication 3676-B (na makakamit din sa Espanyol) para tiyakin kung ano ang mga serbisyong ibinibigay.

Bago pumunta, siguruhing mayroon ka ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumento para matulungan ka ng mga volunteer na mag-apply ng ITIN (kung kinakailangan) at ihanda ang iyong tax return.

Sagot sa mga Karaniwang Tanong Tungkol sa Buwis ng mga Immigrante

Tax form Kung mayroon kang katanungan kung paano mag-file ng tax return o kung kailangan mo ito, magpatuloy sa pagbasa para sa mga sagot.

Kailangan ko bang mag-file kung mayroon akong side hustle?

Ang pera na kinikita sa pamamagitan ng side hustles ay kadalasang nasa kategorya ng self-employment income, na may buwis. Karaniwan, kailangan mong ideklara ang pera sa isang tax return, kahit kung nakakatanggap ka ng bayad ng cash mula sa iyong mga customer o client.

Kailangan bang mag-file ng buwis ang lahat sa U.S.?

Karamihan ng tao sa U.S. ay kinakailangang mag-file ng tax return. Bagaman ang mga taong kumikita ng mas mababa sa tiyak na halaga ay karaniwang hindi kinakailangang magbayad ng income tax, ang pag-file ay maaaring magbigay-daan para sa refund, kumita ng credits para sa Social Security, at makakuha ng federal financial aid programs. Ang isang residente ay maaari rin makakuha ng ilan sa mga benepisyo na ito kung siya ay magsumite ng tax return.

Maaari bang mag-file ang isang immigrante para sa sarili nila?

Oo, maaaring maghanda ng sariling tax return ang mga immigrantw kung nais nila. Pwede mong gamitin ang Free Tax USA para mag-file ng iyong buwis nang direktang sa IRS ng libre. Ang website ay nagbibigay din ng pagkakataon na mag-file ng state returns para sa maliit na bayad.

Kung may buwis na kinakaltas sa akin, kailangan ko pa bang mag-file?

Ang tax withholding ay hindi nagbibigay ng exemption sa iyo para sa pag-file.

Bibigyan ka ng iyong employer ng isang dokumento na tinatawag na Form W-2 sa dulo ng tax year. Ito ay naglalaman ng halagang kinakaltas at isinusumite sa gobyerno sa iyong pangalan. Gagamitin mo ang impormasyon na ito upang malaman kung ang tamang halaga ay kinaltas.

Kailangan bang ideklara ang aking worldwide income o ang kinita ko lamang sa U.S.?

Karaniwan, ikaw ay may responsibilidad sa pagbabayad ng income tax sa lahat ng pera na iyong natanggap, kahit kung iyong kinita ito sa ibang bansa habang ikaw ay nakatira sa U.S. Sa ilalim ng ilang sitwasyon, maaaring ka mag-qualify para sa mga tax credits na nagpapababa ng halaga ng iyong binabayad sa kita mula sa mga pinagmulan sa ibang bansa.

Konklusyon

Kung ikaw man ay isang green card holder, may temporary protected status, o kasama sa kategorya ng mga undocumented workers o mga nasa temporary work visas, malamang na asahan ng Internal Revenue Service na mag-file ka ng buwis kung mayroon kang self-employment income o kita mula sa trabaho. Malamang din na kailangan mong bayaran ang buwis sa estado at lokal.

Ang impormasyon sa buwis na naulat sa itaas ay dapat magsilbing simula para sa pag-file ng buwis. Ngayon, humingi ng tulong mula sa isang propesyonal sa buwis upang malaman ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang tamang mag-file ng buwis at bayaran ang anumang buwis na kinakailangang bayaran para sumunod sa batas sa buwis at immigration.