Ano ang kailangang malaman ng mga imigrante tungkol sa mga sanctuary city sa U.S. sa 2024

New York City Sanctuary cities: ang mismong pangalan ay nagbibigay ng kahiwagaan. Ano nga ba sila? Ilang sanctuary cities mayroon sa U.S.?

Sa gabay na ito ng Remitly, ibibigay namin sa inyo ang mga kasagutan tungkol sa mga sanctuary city ngayong  2024.

Advertisement

Mga pangunahing impormasyon tungkol sa sanctuary city

 • Sanctuary cities: mga lungsod sa U.S. na may mga patakaran na naglilimita sa pakikipagtulungan sa pederal na pagpapatupad ng batas sa imigrasyon.
 • Mahahalagang proteksyon: Nababawasan ang pakikilahok ng lokal na pwersa sa pagpapatupad ng batas sa imigrasyon.
 • Non-interference: Hindi ipinagbabawal ng mga sanctuary cities ang mga awtoridad sa imigrasyon ng pederal na ipatupad ang mga batas sa imigrasyon. Hindi lamang sila aktibong tumutulong sa mga pagsisikap na ito.

Paglilinaw sa mga maling akala tungkol sa mga sanctuary cities: isang maikling gabay

 • Maling Akala: Ang mga sanctuary cities ay nagtataglay ng mga kriminal.
  • Katotohanan: Ang mga sanctuary cities ay nakatuon sa pagtatag ng tiwala sa loob ng mga komunidad, na maaaring magresulta sa mas mabuting pag-uulat ng krimen at pakikipagtulungan sa lokal na pwersa ng batas.
 •  Maling Akala: Sumusuway sila sa batas pederal.
  • Katotohanan: Ang mga sanctuary cities ay kumikilos sa loob ng legal na hangganan, pinipili nilang hindi gumamit ng lokal na mapagkukunan para sa pederal na pagpapatupad ng batas sa imigrasyon, ngunit hindi nila pinipigilan ang mga aksyon ng pederal na pagpapatupad ng batas.
 • Maling Akala: Pagtaas sa mga rate ng krimen
  • Katotohanan: Nagpapakita ang mga pag-aaral ng walang kahalagahang ugnayan sa pagitan ng mga patakaran ng sanctuary at pagtaas ng mga rate ng krimen. Sa katunayan, ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig ng mas mababang mga rate ng krimen sa mga lungsod na ito.
 • Maling Akala: Ang mga sanctuary cities ay nagbibigay ng legal na imunidad
  • Katotohanan: Ang mga lungsod na ito ay hindi nagbibigay ng legal na proteksyon mula sa pagdeport. Limitado nila ang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pederal ngunit hindi nila pinipigilan ang pederal na pagpapatupad ng batas sa imigrasyon.
 • Maling Akala: Sila ay pinopondohan ng pederal na pamahalaan.
  • Katotohanan: Ang mga sanctuary cities ay pangunahing gumagamit ng lokal o estado na pondo at hindi tiyak na pinopondohan ng pederal na pamahalaan para sa kanilang mga patakaran sa sanctuary.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang gabay sa patakaran mula sa American Immigration Council.

Ano ang isang sanctuary city?

Madalas makikita sa balita ang terminong “sanctuary city,” ngunit hindi lubos na nauunawaan ng karamihan. Ang terminong ito ay tumutukoy sa isang munisipalidad na maaaring limitahan ang pakikipagtulungan nito sa mga pagsisikap ng pederal na pamahalaan upang ipatupad ang batas sa imigrasyon.

Ang kilusang sanctuary sa Estados Unidos ay lumitaw noong dekada ng 1980s nang itinaboy ng pederal na pamahalaan ang mga naghahanap ng tahanan na humihingi ng proteksyon at dumadating mula sa mga pulitikong hindi stable na bansa sa Gitnang Amerika na sumasaklaw sa mga digmaang sibil.

Noong 1982, ilang simbahan sa Timog-kanlurang Estados Unidos ay publikong nagpahayag na sila ay mga santuwaryo para sa mga refugee. Sinunod ng mga simbahang ito ang tradisyon ng mga simbahan na tumulong sa pagtatago ng mga naaapi na tao sa kabila ng Fugitive Slave Act na ipinatupad sa U.S. noong mga taon bago magka-giyera-sibil.

Inspirado ng mga simbahan, ipinasa ng mga lokal na opisyal sa San Francisco ang simbolikong “City of Refuge” resolution noong 1985. Ito ay nagbabawal sa paggamit ng pondo ng lungsod upang tulungan ang pederal na pamahalaan sa pagpapatupad ng batas sa imigrasyon.

Mula noon, maraming iba pang mga lungsod, county, at estado ang pumasa ng mga ordinansa upang ipagtanggol ang mga imigrante at mga refugee. Pinoprotektahan ng mga sanctuary jurisdictions ang mga imigrante mula sa pang-aapi at nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan. May mga lugar na tinatawag ang mga batas na ito bilang isang welcoming city ordinance sa halip na isang sanctuary policy.

Sa ilang mga kaso, maaari silang maglabas ng opisyal na dokumentasyon at pagkakakilanlan sa mga imigrante upang tulungan silang ma-assimilate sa lipunan. Maaaring mag-alok din ang mga lokal na awtoridad ng mga website at apps para sa mga imigrante upang tulungan sila sa paghanap ng mga serbisyong pangkalusugan, mga distrito ng paaralan, at tulong sa batas.

Hanggang sa Oktubre 2022, natukoy ng Center for Immigration Studies ang mahigit sa 180 sanctuary cities at mga bansa sa U.S.

Listahan ng mga sanctuary cities

May mga munisipalidad at mga county sa mga teritoryo ng U.S. na may mga patakaran ng sanctuary. Nag-iiba ang sukat ng mga sanctuary cities at may iba’t ibang mga patakaran. Gayunpaman, iisa lamang ang kanilang pangunahing layunin: ang pagtanggap sa mga imigrante.

Ilang mga lugar na nagdeklara ng estado ng sanctuary city o nasa isang county na may patakaran ng sanctuary ay kasama ang mga sumusunod:

 • Alexandria, VA
 • Baltimore, MD
 • Boston, MA
 • Chicago, IL
 • Columbus, OH
 • Denver, CO
 • Detroit, MI
 • Hartford, CT
 • Iowa City, IA
 • Jackson, MS
 • Los Angeles, CA
 • Minneapolis, MN
 • Montpelier, VT
 • Newark, NJ
 • New Orleans, LA
 • New York City, NY
 • Oklahoma City, OK
 • Philadelphia, PA
 • Pittsburgh, PA
 • Portland, OR
 • Providence, RI
 • Raleigh, NC
 • San Diego, CA
 • San Francisco, CA
 • Seattle, WA
 • Washington, DC

Paano pinamamahalaan ang mga sanctuary cities?

Ang mga estado at lokal na hurisdiksyon ay nagtatag ng kanilang sariling mga batas at regulasyon bilang bahagi ng kanilang patakaran sa sanctuary city. Bilang resulta, ang mga partikular na detalye ng kung paano gumagana ang mga bagay sa bawat lungsod ay nag-iiba.

Isa sa mga bagay na pare-pareho sa mga santuwaryo ay ang pag-limita sa mga mapagkukunan na ibinibigay sa mga pederal na awtoridad sa imigrasyon na nagtatangkang hulihin ang mga hindi dokumentadong imigrante. Tingnan natin kung ano ang nangyayari kapag nakakasalubong ng mga departamento ng pulisya ang isang hindi dokumentadong tao sa isang karaniwang lungsod kumpara sa isa na may patakaran sa sanctuary.

Ang pag-aresto ng mga hindi dokumentadong imigrante sa mga non-sanctuary cities

Sa isang non-sanctuary city, karaniwang nakikipagtulungan ang lokal na pwersa ng batas sa mga ahente ng pederal. Kung arestuhin ng pulisya ang isang hindi dokumentadong tao, karaniwang hahawakan ng mga opisyal ng lokal na pwersa ng batas ang tao hanggang sa makarating sa kulungan ang U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para kunin sila.

Upang gawin ito, ipinaaabot ng lokal na pwersa ng batas ang impormasyon sa ICE na mayroon silang isang hindi dokumentadong suspek sa kustodiya at humihingi ng detainer. Kung aprubado ang hiling para sa detainer, mananatili ang tao sa kulungan.

May mga limitasyon sa mga detainer. Maaaring limitahan ng mga batas ng estado o lokal na batas kung gaano katagal maaaring manatili ang isang tao sa kustodiya. Sa ganitong kaso, hahawakan ng pulisya ang suspek sa maximum na oras, at kung

Pag-aresto ng mga hindi dokumentadong imigrante sa mga sanctuary cities

Sa mga sanctuary jurisdiction, ang mga hindi dokumentadong imigrante ay hahawakan katulad ng anumang ibang suspek. Karaniwan, hindi makikipag-ugnayan ang lokal na pwersa ng batas sa mga pederal na awtoridad sa imigrasyon upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa isang hindi dokumentadong imigrante na nasa kustodiya.

Dahil hindi darating ang mga ahente ng pederal na imigrasyon para sa kanila, maaaring umalis ang hindi dokumentadong imigrante mula sa detensyon kung malinaw o ibinaba ang mga kaso laban sa kanila. Maaari rin na ilabas ang tao kung sila ay magbayad ng piyansa o tapusin ang kanilang pananatili sa bilangguan.

Paano nakikinabang ang mga patakaran ng sanctuary city sa pagpapatupad ng batas

Sa panahon ng mga pagtatalo tungkol sa patakaran ng sanctuary, madalas na nawawala ang mga benepisyo ng sanctuary status para sa pwersa ng batas. Bagaman ang mga lungsod ay kumukuha ng sanctuary status upang ipakita na tanggap nila ang mga imigrante, karaniwan ay hindi ang mabuting layunin ang pangunahing dahilan para sa pagkilos na ito.

Ang pwersa ng batas ay pinakaepektibo kapag nakikipagtulungan ang lokal na komunidad. Hindi makapag-iimbestiga ang pulisya ng mga krimen kung walang nakikipag-usap sa kanila, at hindi nila maipapahinto ang mga krimen sa kasalukuyan kung walang nagrereport tungkol sa mga ito.

Sa kasamaang palad, maaaring matakot ang mga hindi dokumentadong imigrante at ang kanilang mga kamag-anak sa pulisya. Maaaring mag-atubiling tumawag sa emergency services o sagutin ang mga tanong ng isang pulis, kahit na tungkol sa hindi kaugnay na mga bagay.

Dahil sa mga patakaran na ipinatupad ng kanilang mga lokal na pamahalaan, nag-aalok ang mga sanctuary jurisdictions ng katahimikan sa isipan na ang mga interaksiyon sa pulisya ay hindi magreresulta sa pagkakadetina. Itinatatag ng mga patakaran ng sanctuary ang tiwala sa pagitan ng mga komunidad ng imigrante at mga ahensya ng pwersa ng batas upang mas mahusay na maipaglingkuran ng mga opisyal ang kanilang mga lungsod. Bilang resulta, hindi kakaunti ang suporta ng lokal na pwersa ng batas sa mga patakaran ng sanctuary.

Anong mga proteksyon ang ibinibigay sa mga tao sa mga sanctuary cities?

Residential na mga bahay sa Los Angeles Ang mga espesipikong proteksyon na ibinibigay sa mga taong naninirahan sa mga ganitong uri ng mga lungsod sa U.S. ay nag-iiba. Bawat lungsod ay may sariling mga batas at regulasyon. Basahin ang patuloy na pagbabasa upang alamin ang ilang mga elemento na maaaring isama ng mga awtoridad ng estado at lokal sa kanilang mga patakaran sa sanctuary at kung paano nagkakaiba ang mga sanctuary jurisdiction mula sa ibang mga lugar.

Proteksyon mula sa pagpapalawig ng detensyon

Sa karamihan ng mga lugar, ang mga hindi dokumentadong imigrante ay nakakatanggap ng proteksyon mula sa matagal na pagkakakulong. Kapag naaresto, hindi sila hahawakan ng agapagpatupa ng batas nang lampas sa oras na kinakailangan upang malutas ang mga kaso, magpiyansa na itinakda ng isang hukom, o maglingkod ng sentensya.

Nabawasan ang lokal na pakikilahok sa mga pagsalakay ng pulisya

Ang ilang mga patakaran ng sanctuary city ay higit pa. Maaaring tumanggi ang lokal na tagapagpatupad ng batas na tumulong sa mga lokal na pagsalakay sa ICE, o maaaring hindi sila mag-alok ng hiniling na suporta tulad ng karagdagang mga tauhan.

Ang katotohanang ito ay hindi nangangahulugan na ang mga pagsalakay ng ICE ay hindi nagaganap sa mga ganitong uri ng mga lungsod. Nangangahulugan lamang ito na ang lokal na pulisya ay hindi tutulong sa mga ahente ng pederal sa kanila.

Kakulangan ng mga immigration detention centers

Ipinagbabawal ng ilang sanctuary cities at counties ang ICE na magtatag ng mga detention center sa loob ng kanilang mga hangganan. Kapag ipinataw ng mga pamahalaan ang panuntunang ito, ang mga opisyal ng tagapagpatupad ng pederal na imigrasyon ay maaaring kailangang maglakbay nang higit pa upang mahuli ang isang hindi dokumentadong imigrante.

Mas pinatibay na privacy

May ilang mga sanctuary cities na nagbibigay proteksyon sa mga tao mula sa mga tanong tungkol sa kanilang estado sa imigrasyon o estado ng pagiging mamamayan kapag nag-aaplay ng mga serbisyo. Ang iba ay naglilimita sa pagkolekta ng impormasyon sa imigrasyon mula sa mga tao.

Halimbawa, maaaring hindi kailangang magbigay ng kanilang estado sa imigrasyon ang mga tao kapag nagpaparehistro ng kanilang mga anak sa isang pampublikong paaralan sa isang sanctuary city. O, maaaring hinihingan lang ang paaralan na itanong kung ang bata ay isang mamamayang Amerikano. Kung ang sagot ay hindi, hindi maaaring magtanong ang opisyal ng paaralan para sa partikular na estado sa imigrasyon o magtanong kung may legal na estado ang bata.

Maaaring maglimita rin ang mga batas ng sanctuary city sa kung gaano karaming impormasyon ang ibinabahagi ng mga ahensya ng gobyerno sa mga opisyal ng pederal. Halimbawa, maaaring hindi sila magbigay ng estadistika sa pederal na pagsasagawa ng batas sa imigrasyon tungkol sa kung ilang mga imigrante ang naninirahan sa partikular na lugar o nag-aaral sa isang lokal na paaralan.

Proteksyon mula sa mga opisyal ng ICE habang nasa bilangguan

May ilang mga sanctuary cities at counties na hindi pinapayagan ang mga ahente ng ICE na pumasok sa bilangguan o kulungan nang walang warrant. Sa mga lugar na ito, kinakailangan ng mga opisyal sa imigrasyon na kumbinsihin ang isang hukom na magbigay ng search o arrest warrant bago pumasok. Kung nag-isyu ang hukom ng warrant, maaaring alisin ng ICE ang mga hindi dokumentadong imigrante mula sa bilangguan o kulungan.

Ano ang hindi tumutukoy sa sanctuary status

Maraming tao ang may impresyon na ang isang sanctuary city ay isang ligtas na lugar para sa mga imigrante. Gayunpaman, ang ideyang ang isang taong naninirahan sa isang sanctuary city ay nakakatanggap ng ganap na proteksyon mula sa mga pederal na batas sa imigrasyon ay mali.

Ang mga hindi dokumentadong imigrante na naninirahan sa mga lungsod na ito ay maaari pa ring hulihin ng ICE at ideporta. Ang mga patakaran ng sanctuary ay simpleng nangangahulugan na hindi tutulong ang lokal na mga departamento ng pulisya sa mga ahensyang pederal sa pagpapatupad ng mga batas sa pederal na imigrasyon.

Pag-unawa sa mga proteksyon ng mga imigrante

Dahil ang mga batas na namamahala sa mga ganitong uri ng mga lungsod sa U.S. ay lubos na nag-iiba, mahalaga na maging pamilyar ang mga imigrante sa mga proteksyon sa mga lugar na kanilang tinitirahan.

Iwasan ang pag-aakala na mayroon kang tiyak na proteksyon kung ikaw ay naninirahan sa isang sanctuary city. Tumungo sa website ng iyong county o lungsod upang alamin pa ang mga lokal na batas.

Ano ang ugnayan sa pagitan ng pederal na pamahalaan at mga sanctuary cities?

Sa mga sanctuary cities, may hurisdiksiyon pa rin ang pederal na pamahalaan sa mga isyu ng imigrasyon, at ang pederal na batas sa imigrasyon ay patuloy na epektibo.

Ang mga batas ng sanctuary ay hindi nagpapigil sa mga ahente ng ICE o iba pang mga opisyal ng pederal na imigrasyon na pumasok sa isang lungsod o humuli ng mga hindi dokumentadong imigrante. Ang mga taong naninirahan sa mga lungsod na ito ay patuloy na saklaw sa parehong mga pederal na batas sa imigrasyon tulad ng mga indibidwal na naninirahan sa iba pang mga lugar.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sanctuary cities at mga non-sanctuary cities ay ang antas ng kooperasyon. Ang mga opisyal ng pwersa ng batas sa isang sanctuary city ay hindi magpapartner sa ICE o kaya’y magtutulong lamang sa kanila ng kaunti. Sa mga non-sanctuary cities, karaniwan ay nakikipagtulungan ang mga opisyal ng pwersa ng batas sa ICE.

Ano ang mangyayari kapag may hindi pagkakasundo sa pagitan ng isang sanctuary city at ng pederal na pamahalaan?

Ang mga sanctuary cities ay hindi ilegal sa U.S.. Hindi kayang pigilan ng pederal na pamahalaan ang mga lungsod at mga county na magtatag ng mga patakaran sa sanctuary.

Gayunpaman, ang ehekutibong sangay ng pederal na pamahalaan ay naghahanap ng paraan upang parusahan o gumanti laban sa mga uri ng lungsod na ito. Noong Enero 2017, naglabas ng isang executive order si Pangulong Donald Trump na nagbabawal sa mga uri ng lungsod na ito na tumanggap ng pederal na pondo tulad ng mga pederal na grant.

Sa huli, pinigilan ng isang hukom ang executive order, na hinatulan na nilabag nito ang pederal na batas. Binawi ni Pangulong Joe Biden ang order noong Abril 2021.

Ang mga pangyayaring kasaysayan na ito ay nagpapakita kung paano nireresolba ang mga alitan sa pagitan ng mga sanctuary city at ng pederal na pamahalaan. Ang sistema ng korte ng Estados Unidos ay responsable sa paghuhusga sa legalidad ng mga patakaran ng sanctuary city at sa mga pagtatangka ng pederal na pamahalaan na limitahan ang mga ito.

Karaniwang sinusubok sa mga pederal na distrito ng korte ang mga legal na alitan sa pagitan ng mga lungsod at ng pederal na pamahalaan. Kung hindi nasisiyahan ang alinmang panig sa hatol ng mas mababang korte, maaari nilang ipagtanggol ang kanilang kaso sa pederal na court of appeals. Kung hindi kayang pagkasunduin ng court of appeals ang bagay, maaaring mapunta ang kaso sa Korte Suprema ng Estados Unidos.

Ang mga imigrante na naniniwala na nilabag ng pederal na pamahalaan ang kanilang mga karapatan bilang residente ng isang sanctuary city ay maaaring magamit ang mga legal na mapagkukunan upang tulungan silang mag-navigate sa sistema ng korte. Ang mga lokal na sangay ng American Civil Liberties Union (ACLU) at ang Southern Poverty Law Center ay magagandang simulaan.

Bakit mas madalas ng napapabalita ang tungkol sa mga sanctuary cities kamakailan?

Mas madalas nang napapabalita ang tungkol sa mga sanctuary cities sa mga nakaraang taon habang ginagamit ng mga pulitiko ang isyu ng imigrasyon upang kumita ng suporta. Noong 2023, ipinasa ng North Dakota ang isang batas na nagbabawal sa mga sanctuary cities, bagaman walang mga patakaran ng sanctuary na epekto sa estado noon.

Ang mga aksyon ng pulitikal na teatro ay nakakapagdala rin ng pansin sa mga uri ng mga lungsod na ito. Noong 2022, nagsimula ang Governor Ron Desantis of Florida at Governor Greg Abbott of Texas ng Texas na mag-transporta ng mga imigrante sa mga sanctuary cities tulad ng New York, Chicago, at Washington, D.C. Bagaman sinabi ng mga gobernador na simpleng nangangailangan ng tulong ang mga sanctuary cities sa immigration, itinuturing ng mga kritiko na ang mga pulitikong ito ay nais na manggulo para sa kanilang mga kampanya sa re-election.

Sa kasamaang palad, ang mga diskusyon tungkol sa mga sanctuary cities ay hindi madalas na totoo. Kaya’t mahalaga na gamitin ang mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng mga website ng pamahalaan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga patakaran ng sanctuary city.

Paano maaaring magbago ang mga sanctuary cities sa 2024?

Sa 2024, maaaring harapin ng mga lungsod na ito ang mga hamon sa lehislatura sa antas ng pederal. Sa mga Republikano na kontrolado ang House of Representatives, may mas mataas na tsansa na ipasa ang mga panukalang nagbabawal sa mga sanctuary cities. Gayunpaman, ang anumang batas ay kailangan ding ipasa ng U.S. Senate, kung saan hindi ito malamang na magtagumpay.

Hiniling ng administrasyong Biden sa mga sanctuary cities na isaalang-alang ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng lokal at pederal na ahensya. Noong Pebrero 2022, sinabi ni Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas sa isang grupo ng mga alkalde na umaasa siyang pag-iisipan ng mga lokalidad na dating tumanggi sa lahat ng tulong sa ICE na magbago. Hanggang Setyembre 2023, walang sanctuary cities ang nagbago ng kanilang desisyon.

Mahalagang impormasyon para sa mga imigrante

Panatilihin ang kaalaman sa mga batas at regulasyon. Mahalaga para sa mga imigrante na naninirahan sa mga sanctuary cities at sa mga tagapagtanggol nila na manatiling may sapat na kaalaman sa mga batas at regulasyon. Alamin ang higit pa tungkol sa mga patakaran ng sanctuary sa iyong lungsod o county upang maunawaan kung ano ang mga kasalukuyang proteksyon na ipinatutupad.

Manatiling nasa bago sa pinakabagong balita tungkol sa mga batas sa imigrasyon at mga patakaran ng sanctuary. Isa sa pinakamadaling paraan upang gawin ito ay itatag ang mga abiso sa pamamagitan ng isang news app o site tulad ng Google News. Maaari kang mag-enable ng mga abiso o mag-subscribe sa mga email na may pinakabagong balita kaugnay ng mga keyword tulad ng “sanctuary city” at “immigration sa PANGALAN NG LUNGSOD.”