Sino ang Makakatanggap ng 1099 (at Iba Pang Karaniwang Katanungan tungkol sa 1099)

Last updated on Abril 24th, 2023 at 03:06 umaga

Nagfill out ng isang form Sinuri ni Joshua Ott, M.P.Acy

Mahalagang malaman kung aling mga IRS form ang kailangan mong gawin o matanggap kapag naghain ng iyong mga buwis. Kung ikaw ay isang regular na empleyado, marahil na mayroon kang mga buwis sa pederal at estado na ibinabawas mula sa bawat suweldo. At kung isa kang employer na may mga pinapasweldong  empleyado, marahil na mayroon kang proseso kung saan kinukuha din ang mga buwis sa mga tseke ng iyong manggagawa kada linggo.

Advertisement

Isa sa mga pinaka karaniwang ginagamit na IRS form ay ang 1099. Sa gabay na ito, ipapaliwanag namin kung ano ang 1099 form, ang iba’t ibang uri ng 1099 form, at kung paano gamitin ang mga ito. Ano ang layunin ng isang 1099 form?

Ang 1099 form ay isang pangkat ng mga form na ginagamit ng IRS upang idokumento ang mga pagbabayad na ginawa ng mga nagbabayad at ng mga tumatanggap ng bayad. Ang mga buwis ay kadalasang hindi ibinabawas sa mga pagbabayad na ginawa ng isang tao o negosyo na naitala at iniulat gamit ang isa sa 1099 na mga form.

Anong impormasyon ang nasa isang 1099-misc form?

Ang 1099-MISC form ay ginagamit sa mga pagbabayad na hindi para sa trabahong nagawa sa iyong trade o disiplina. Halimbawa, hindi ka gagamit ng 1099-MISC para magbayad ng dagdag na staff sa panahon ng tag-init sa iyong landscaping firm. Hindi ka rin makakatanggap ng 1099-MISC para sa anumang uri ng freelancing, contract employment, o part-time na trabaho.

Narito ang ilang halimbawa kung kailan kinakailangan ang isang 1099-MISC form:

  • Kung magbabayad ka o tumanggap ng hindi bababa sa $10 sa mga royalty o pagbabayad ng broker sa halip na mga dibidendo o interes na walang buwis.
  • Kung magbabayad ka o tumanggap ng hindi bababa sa $600 sa:

– Mga premyo at parangal

– Iba pang mga pagbabayad sa kita

– Mga bayad sa medikal at pangangalagang pangkalusugan

– Mga nalikom sa crop insurance

– Mga binayad na pera para sa mga isda (o iba pang lamang dagat ) na binili mo mula sa sinumang nakikibahagi sa kalakalan o negosyo ng panghuhuli ng isda

– Sa pangkalahatan, ang cash na binayaran mula sa isang notional principal contract sa isang indibidwal, partnership, o estate

– Mga bayad para sa isang abogado

– Anumang bangkang pangisda ay nagpapatuloy

Responsibilidad ng nagbabayad na magpasa ng 1099 form para sa bawat tao na nakatanggap ng pera para sa alinman sa mga kadahilanang nakalista sa itaas.

Ipinapadala ng nagbabayad ang 1099 sa parehong taong nakatanggap ng pera at sa IRS.

Ito ay halimabawa ng kopya ng 1099 MICS Form Ano ang dapat gawin sa isang 1099?

Kung ikaw ay sumisweldo bilang isang empleyado ng W-2, ang isang 1099 ay maaaring nakakalito para sayo. Ngunit huwag mag-alala — narito ang gagawin kung nakatanggap ka ng 1099 mula sa nakaraang taon.

Saan ko dapat iulat ang impormasyong nakapaloob sa isang 1099 form?

Kapag nag-file ka ng iyong mga buwis gamit ang IRS 1040 tax form, makakahanap ka ng iba’t ibang seksyon kung saan maaari mong iulat ang kita na nakalista sa iyong 1099 form.

Narito ang dalawang halimbawa:

  • Kung nagtatrabaho ka sa iyong trade o discipline at nakatanggap ka ng IRS form 1099-NEC, gagamitin mo ang halaga sa Kahon 1 sa iyong form para iulat ang iyong self-employment, contractor, o freelance income. Sa halip na direktang ilagay ang impormasyong ito sa Form 1040, iuulat mo ito sa Iskedyul C—isang form para sa pag-uulat ng kita mula sa self-employment.
  • Kung nakatanggap ka ng mga bayad para sa alinman sa mga kadahilanang nakalista sa itaas, karaniwan mong iuulat ang kita na ito sa Form 1040, Linya 21, bilang Iba pang Kita.

Kailan ko matatanggap ang aking 1099?

Dapat kang makatanggap ng anumang 1099 bago ang ika-31 ng Enero. Tulad ng iba pang mga form, batas, at regulasyon ng IRS na namamahala sa pagproseso, pagpapadala, at pagtanggap ng 1099s.

  • Kung hindi ka pa nakatanggap ng inaasahang 1099 sa loob ng ilang araw pagkatapos ng ika-31 ng Enero, makipag-ugnayan sa nagbabayad.
  • Kung hindi ka pa rin nakakatanggap ng 1099 form bago ang Pebrero 15, tawagan ang IRS para sa tulong sa 1-800-829-1040.

Iba’t ibang uri ng 1099s

May iba’t ibang bersyon ng IRS Form 1099. Ang dalawang pinaka karaniwang 1099 ay ang 1099-MISC at ang 1099-NEC, ngunit narito ang iba pang mga uri na maaari mong makaharap:

1099-INT

Ang IRS Form 1099-INT ay ginagamit upang itala at iulat ang kita ng interes. Ang form na ito ay kadalasang nagmumula sa iyong bangko upang iulat ang anumang kita sa interes na iyong kinita sa loob ng taon.

1099-DIV

Ang IRS Form 1099-DIV ay maaaring magmula sa iyong bangko o ibang institusyong pinansyal. Ang kita ay magmumula sa isang dibidendo, tulad ng sa isang savings account, na binayaran ng isang stock o iba pang financial holding.

1099-G

Ang “G” sa IRS Form 1099-G ay nangangahulugang “government.” Itinatala ng A 1099 G ang karamihan sa mga pagbabayad na nagmumula sa gobyerno. Kabilang dito ang isang state income tax refund, unemployment compensation, o isang taxable grant, iba pang mga item.

Halimbawa ng isang Form 1099G at ng W2 form 1099-R

Ang liham sa dulo ng Form 1099-R ay nangangahulugang “retirement” o “pagreretiro.” Iniuulat ng form na ito ang pamamahagi ng mga benepisyo sa pagreretiro tulad ng mga pension, annuity, o iba pang mga plano sa pagreretiro.

1099-B

Ang isang Form 1099-B  ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga seguridad o ari-arian na sangkot sa isang transaksyon na karaniwang pinangangasiwaan ng isang broker. Kabilang dito ang mga item tulad ng karaniwang stock, ibig sabihin, ang pagbebenta ng 100 share ng Amazon stock o mga kalakal.

1099-S

Ang mga partido ay gumagamit ng IRS Form 1099-S kapag nagsasagawa ng sales o pagbebenta o iba pang transaksyon sa real estate. Kasama rin dito ang pagpapalitan ng mga bahagi ng ari-arian.

1099-MISC

Ang IRS Form 1099-MISC ay ginagamit sa miscellaneous o iba’t ibang kaso. Ang iba pang paggamit ng form ay upang iulat na direkta kang nagbebenta ng hindi bababa sa $5,000 ng mga produkto ng consumer sa isang mamimili para muling ibenta kahit saan maliban sa isang permanenteng retail establishment.

1099-NEC

Ang IRS Form 1099-NEC ay tumutukoy sa terminong “non-employee compensation.” Ang form na ito ay ginagamit upang bayaran ang isang tao para sa trabahong ginawa nila bilang isang independent contractor, na tumatanggap ng bayad para sa kanilang pagtatrabaho.

Sino ang exempt na makatanggap ng 1099 form?

Hindi mo kailangang mag-isyu o tumanggap ng 1099 para sa mga personal na pagbabayad o kung ang pagbabayad ay hindi lalampas sa $600 na threshold.

Basahin ang tungkol sa iba’t ibang uri ng 1099 exemption kung hindi ka sigurado kung exempt ang iyong pagbabayad.

Paano nauugnay ang W-9 at 1099?

Ang IRS Form W-9 at Form 1099 ay maaaring ituring bilang simula at wakas ng isang kwento.

Ang Form W-9 ay nagsasabi sa tao o kumpanya na natanggap mo ang bayad mula sa iyong Tax Identification Number (TIN), bukod sa iba pang impormasyon.

Gamit ang naturang impormasyon, i-annotate ng nagbabayad ang 1099 na ibibigay nila sa iyo.

Paano kung hindi mo natanggap ang lahat ng iyong 1099?

Maraming kumpanya ang may libu-libong 1099 na kung saan sila ay responsable sa paggawa at pagpapadala ng mga ito. Kung alam mong dapat ay nakatanggap ka ng 1099, makipag-ugnayan sa tao o kumpanyang nagbayad sa iyo.

Kung darating ang ika-15 ng Pebrero, at wala ka pa ring 1099, tumawag sa 1-800-829-1040, at tutulungan ka ng IRS, ng walang bayad.

Saan ako makakakuha ng 1099 form?

Upang makakuha ng opisyal na IRS information returns, na kinabibilangan ng isang na-scan na Copy A para sa pag-file sa IRS at lahat ng iba pang naaangkop na mga kopya ng form, bisitahin ang www.IRS.gov/orderforms o kumuha ng nada-download na PDF ng 1099 Forms.

Laging isaalang-alang ang isang bagong address

Hindi nakakagulat na may form ang IRS para sa pagpapalit ng iyong address — ang IRS Form 8822-B.

Bilang kahalili, tiyaking ipasok ang iyong bagong address kapag nag-file ka ng iyong mga tax return, at ia-update ng IRS ang kanilang mga talaan.

Paano mo itatama ang isang 1099-MISC form?

Ang pagtatama ng IRS Form 1099-MISC ay napaka simpleng gawin.

Ang kailangan mo lang gawin ay i-file ang corrected 1099 na may check na “CORRECTED” box. Kung ipapadala mo ang form sa halip na gumamit ng electronic na paraan, isama rin ang isang IRS Form 1096.